โครงการ”ค่ายสร้างสรรค์เยาวชนไทยใจ3D สู่อาเซียน” 14 ธ.ค.56

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ค่ายสร้างสรรค์เยาวชนไทยใจ3D สู่อาเซียน” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี — ที่ ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์