โครงการอบรม “ฝึกทักษะสู่การเป็น DJ มืออาชีพ” 29 พ.ย.56

โครงการอบรม “ฝึกทักษะสู่การเป็น DJ มืออาชีพ” 29 พ.ย.56
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชากนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง “ฝึกทักษะสู่การเป็น DJ มืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี วิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม