โครงการกิจกรรม Makro มิตรแท้โชว์ห่วย ปี 2556 24 พ.ย.56

โครงการกิจกรรมMakroมิตรแท้โชว์ห่วย ปี 2556
กิจกรรมแม็คโครสาขาอุดรธานีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2556