ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3 วาระเพิ่มเติม 2 ต.ค.56

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ ครั้งที่ 3 วาระเพิ่มเติม เพื่อเตรียมงานครบรอบ90ปี มรภ.อุดรธานี ในระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.56 ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภักอุดรธานี [Show as slideshow]

มอบปัจจัยเพื่อนำไปช่วยจัดกิจกรรมในโครงการออกค่ายอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 28 ก.ย.56

อาจารย์ประนมพรและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ขอขอบพระคุณ นางสาวอรอุมา วงษ์ภักดี ที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง ซึ่งได้นำซองปัจจัยมามอบเพื่อนำไปช่วยจัดกิจกรรมในโครงการออกค่ายอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 [Show as slideshow]

งานเสวนาทางวิชาการ 25 ก.ย.56

งานเสวนาทางวิชาการ แนวทางของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ [Show as slideshow]123►

โครงการสัมมนาทัศนคติกับการดำรงชีวิต 21 ก.ย.56

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทัศนคติกับการดำรงชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี วิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ/มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย [Show as slideshow]