อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ